+31 (0) 88 0705 130 projecten@bodembureau.nl

Quick Scan

Bel voor informatie

088 - 0705130

Stuur een E-mail

projecten@bodembureau.nl

Om een goed beeld te krijgen van de bodemkwaliteit moet er een bodemonderzoek gedaan worden. Hieruit blijkt of er gewoon gewerkt kan worden, of dat er nader onderzoek moet plaatsvinden om de kwaliteit te kunnen vaststellen.

 

Er kunnen verschillende onderzoeken worden uitgevoerd

 • Vooronderzoek (NEN 5725), ook wel historisch onderzoek genoemd
  verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) toetst de kwaliteit van de grond aan de geldende normen en wettelijke kaders.
 • Nader bodemonderzoek in geval van bodemverontreiniging bij een vermoeden van vervuilde grond of na een jaren eerder uitgevoerd, en dus verouderd, onderzoek.
 • Voor bodemverontreiniging met asbest geldt ook voor het nader onderzoek de NEN 5707. Eerst moet het vooronderzoek conform de NEN 5725 worden uitgebreid tot het noodzakelijke niveau voor een nader onderzoek.

Dit zijn noodzakelijke onderzoeken die de nodige kosten met zich mee brengen.

Bodembureau biedt u hier de oplossing door het laten uitvoeren van een QuickScan.

In de QuickScan worden de volgende zaken aangegeven:

 • Doel van de QuickScan is nagaan of er genoeg informatie voorhanden is om een uitspraak te doen over de bodemkwaliteit.
 • Indien mogelijk vast te stellen welke veiligheidsklassen van toepassing zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 • Of er eventuele acties vanuit bodem hygiënisch oogpunt nodig zijn om de werkzaamheden te kunnen realiseren. Bijvoorbeeld om de eerdere genoemde onderzoeken uit te laten voeren.
 • Een conclusie.
  Een overzichtstekening met de vlakken waar de verschillende waardes gemeten zijn. Geraadpleegde bronnen en onderliggende onderzoeken die voorhanden waren tijdens het uitvoeren van de QuickScan.

Kortom:

Er wordt een analyse gemaakt van de locatie waar verdenking is van bodemverontreiniging en gekeken of dit voldoende in beeld is of dat er vervolgacties nodig zijn.
Deze relatief eenvoudige manier van werken bespaart u in veel gevallen veel geld doordat er slechts één onderzoek nodig is. Samen met onze veiligheidskundige kunt u direct de veiligheidsklasse definitief bepalen met de bijbehorende maatregelen.

Heeft u interesse in een QuickScan op maat?  Bel ons op 088-0705130 of mail naar projecten@bodembureau.nl.