+31 (0) 88 0705 130 projecten@bodembureau.nl

Milieukundige begeleiding

Bel voor informatie

088 - 0705130

Stuur een E-mail

projecten@bodembureau.nl

Bodembureau is gespecialiseerd in de uitvoering van milieukundige begeleiding bij bodemsaneringsprojecten.

Milieukundige begeleiding, processturing en -verificatie, vindt plaats bij bodemsanering onder certificaat BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6005 door inzet van gecertificeerde en erkende medewerkers.

Bij de milieukundige begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen processturing en verificatie. Tijdens de uitvoering van de bodemsanering vindt de processturing plaats. De milieukundige begeleider geeft aanwijzingen en adviseert opdrachtgever en aannemer over een correcte uitvoering. Daarnaast onderhoudt hij contacten met bevoegd gezag en andere betrokkenen. Na afloop van (een deel van) de sanering vindt de verificatie plaats waarmee, met behulp van controlebemonsteringen of metingen, het saneringsresultaat wordt vastgesteld. Na afloop van de sanering worden de resultaten van de processturing en verificatie beschreven in een milieukundig evaluatieverslag wat ter goedkeuring wordt ingediend bij het bevoegd gezag.

Taken en verantwoordelijkheden

Een milieukundig begeleider kan ingezet worden voor de volgende taken:
  • De MKB houdt toezicht op, controleert en geeft aanwijzingen bij graafwerkzaamheden in verontreinigde grond.
  • De MKB stuurt bodemsaneringswerkzaamheden conform saneringsdoelstelling en de eisen uit wet- en regelgeving.
  • De MKB adviseert richting directie of opdrachtgever en houdt contact met het bevoegd gezag.
  • De MKB legt met visuele inspectie (bijvoorbeeld bij asbest, puin houdende lagen en/of sintels), monsterneming, analyses en rapportage vast en beschrijft het eindresultaat van de werkzaamheden/saneringĀ en/of het tussen- en/of eindresultaat van de nazorg.
  • De MKB neemt controlemonsters of metingen tijdens de sanering en laat deze analyseren, waarmee het saneringsresultaat wordt vastgesteld
  • De MKB geeft de bestemming aan van vrijkomende grond- en afvalstromen
  • De MKB houdt een logboek bij van uitgevoerde werkzaamheden
  • De MKB is onafhankelijk
  • Na afloop van de saneringswerkzaamheden wordt een saneringsevaluatie opgesteld en ter goedkeuring ingediend bij het bevoegd gezag.